วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

prefix

Words

Prefix

Root/Stem

Meaning

Undeniable

Un-

Deniable

หลีกเลี่ยงไม่ได้, ไม่อาจโต้แย้งได้

Represent

Re-

Present

พูดแทน, แสดงให้เห็น, เป็นตัวอย่าง

Outstanding

Out-

Outstand

เด่น, สำคัญ, ยังไม่ยุติ

Impressed

Im-

Impress

ประทับใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, กด

Innocent

In-

Sense

ไร้เดียงสา, บริสุทธิ์, ไร้มลทิน

Independent

In-

Dependent

อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง

Display

Dis-

Play

แสดง, เปิดเผย, แสดงภาพทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

Expresses

Ex-

Express

แสดงความคิดเห็น, แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร

Expanded

Ex-

Expand

ขยาย, แผ่, ทำให้กว้างออก

Presented

Pre-

Present

ปรากฏอยู่, มีอยู่, เข้าร่วม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น