วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Vocabulary

Vocabulary

Meaning in Thai

 

No.

vocabulary

Type of words

Meaning in Thai

1.

Abundance

n.

ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ

2.

Nobility

n.

พวกผู้ดี, พวกขุนนาง, ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง, ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง

3.

Scent

n.

กลิ่น, กลิ่นสาบ

4.

Varieties

n.

ลักษณะหลากหลาย, ชนิดต่างๆ, ประเภทต่างๆ

5.

Origin

n.

แหล่งกำเนิด, การเกิด, รากฐาน

6.

Turban

n.

หมวกโพกศีรษะของชาวมุสลิม, หมวกสตรีที่โพกคล้ายหมวกแขก

7.

Ancient

adj.

โบราณ, เก่าแก่

8.

Canvas

n.

ผ้าใบ, ภาพเขียนน้ำมันบนผ้าใบ

9.

Represent

v.

แสดง, แสดงให้เห็น, เป็นเครื่องหมาย

10.

Symbol

n.

เครื่องแสดง, สัญลักษณ์

11.

Emperor

n.

จักรพรรดิ, ผู้ปกครองอาณาจักร, ราชาของผีเสื้อ

12.

Windmill

n.

กังหันลม

13.

Visit

v.

เยี่ยม, อยู่เป็นแขก, ไปและพัก

14.

Edge

n.

เขตแดน

15.

Demonstration

n.

การสาธิต, การทดลองให้เห็น

16.

Announces

v.

การทำให้รู้, แถลง, แสดง

17.

Express

v.

แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร, แสดงเป็นคำพูด

18.

Hopeless

adj.

ไร้ความหวัง, สิ้นหวัง

19.

Pestle

n.

สิ่งที่ใช้ตอก, ตำ, บด, ประทับตราหรืออื่นๆ

20.

Pollen

n.

ละอองเกสรดอกไม้, เรณู

21.

Charm

n.

เสน่ห์, เครื่องราง

22.

Flower

n.

ดอกไม้, บุปผา

23.

Princess

n.

เจ้าหญิง, หญิงที่มีชื่อเสียง

24.

Especially

adv.

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, อย่างพิเศษ

25.

Presented

adj.

ปรากฏอยู่, ให้, ยื่น, มอบ, แสดงให้เห็น

26.

Resist

v.

ต่อต้าน, สกัดกั้น, อดทน

27.

Impress

v.

ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, มีผลต่อความคิดเห็น

28.

Bulb

n.

หัวใต้ดินของต้นไม้จำพวกหัวหอม, ต้นไม้ที่มีหัวใต้ดิน, กระเปาะ

29.

Originate

v.

บังเกิดจาก, ก่อให้เกิด, เริ่มจาก

30.

Believe

v.

เชื่อ, เข้าใจว่า, มั่นใจใน, ศรัทธา

31.

Case

n.

เรื่อง, สภาพ, ราย

32.

Dot

n.

จุดกลม, แต้มกลม

33.

Pattern

n.

แบบแผน, รูปแบบ, แบบ

34.

Innocent

adj.

บริสุทธิ์, ไร้เดียงสา, ไม่เป็นภัย

35.

Sensitivity

n.

ความรู้สึกไว, ประสาทไว, อารมณ์

36.

Presentation

n.

การเสนอ, การแสดงตัว

37.

Bouquet

n.

พวงดอกไม้, ช่อดอกไม้

38.

Occasion

n.

โอกาส, จังหวะ, ฤกษ์, กาลสมัย

39.

Import

n.

การนำสินค้าเข้าประเทศ, สินค้าเข้า

40.

Weather

n.

สภาพบรรยากาศ (ลม, ฝน, ฟ้า, อุณหภูมิ, ความชื้น, เมฆ, ความกดดัน), อากาศ

41.

Cooler

n.

เครื่องทำความเย็น, ตู้เย็น

42.

Sale

n.

การขาย, การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหรือเงินเชื่อ

43.

Rank

n.

ตำแหน่ง, ชั้น

44.

Project

n.

โครงการ, แผนการ, โครงการวิจัย, โครงการค้นคว้า

45.

Area

n.

พื้นที่, อาณาบริเวณ, เขต, เนื้อที่, สาขาวิชา

46.

Native

adj.

แต่กำเนิด, โดยกำเนิด, ของท้องถิ่น

47.

Highland

n.

บริเวณที่สูง, บริเวณที่ราบสูง

48.

Bloom

n.

ดอกไม้บาน, ดอกไม้, ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น

49.

Astrological

adj.

เกี่ยวกับโหราศาสตร์

50.

Aquarius

n.

ชื่อกลุ่มดาว

51.

Taurus

n.

กลุ่มดาววัว, ราศีพฤษภ

52.

Independent

adj.

อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง

53.

Enjoy

v.

สนุก, ได้รับความพอใจจาก, ได้รับสิทธิ, มีสิทธิ

54.

Happy

adj.

สุข, สบาย, เป็นสุข, เบิกบานใจ

55.

Laughter

n.

การหัวเราะ, อาการขบขัน, สิ่งที่น่าหัวเราะ

56.

Zodiac

n.

จักรราศี, แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจักรราศี

57.

Hiding

n.

การซ่อน, การหลบซ่อน, การปิดปัง

58.

Seductive

adj.

ล่อใจ, ล่อลวง, ยั่วยวนใจ, ดึงดูดใจ

59.

Grandeur

n.

ความสูงศักดิ์, ความสง่างาม, ความยิ่งใหญ่, สิ่งที่ใหญ่โต

60.

Thick

adj.

(ส่วนที่) หนา, ทึบ, มองไม่เห็น, มัว, หยาบ

61.

Layer

n.

ชั้น, ชั้นดิน, สิ่งที่เป็นชั้น, ระดับ

62.

Mysterious

adj.

ลึกลับ, เป็นที่สงสัย, ลี้ลับ

63.

Attraction

n.

การดึงดูดความสนใจ, เสน่ห์, แรงดึงดูด, สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ

64.

Commercial

adj.

เกี่ยวกับการค้า, เป็นการค้า, ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้

65.

Trade

n.

การค้า, การซื้อขาย

66.

Auction

n.

การเลหลัง, การประมูลของ, การขายทอดตลาด

67.

Nearly

adv.

เกือบทั้งหมด, ประมาณ, ใกล้ชิด

68.

Include

v.

ประกอบด้วย, รวมอยู่, คลุมถึง, นับรวมเข้า

69.

Admiration

n.

การชื่นชม, ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส

70.

Record

n.

บันทึก, สำนวน, ประวัติ

71.

History

n.

ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่

72.

Conflict

n.

การต่อสู้, การขัดแย้ง, การทะเลาะ, การเป็นปรปักษ์

73.

Enhance

v.

ทำให้สูงขึ้น, ทำให้มากขึ้น, เพิ่ม, ยกระดับ

74.

Aura

n.

กลิ่นไอ, รัศมี, กลด, กระแสลม, ความรู้สึกสังหรณ์

75.

Prominent

adj.

เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โผล่ออก

76.

Graceful

adj.

สวยงาม, งดงาม, สง่า

77.

Beautiful

adj.

สวยงาม, ดี, เลิศ

78.

Indulgence

n.

การหมกมุ่น, การทำตามความรู้สึก, การปล่อยตัว, การทำตามใจตัว, ความหลงระเริง

79.

Widely

adv.

กว้างขวาง, กินเนื้อที่มาก, แพร่หลาย, มากมาย

80

Decade

n.

ระยะเวลา 10 ปี, กลุ่มที่ประกอบด้วย 10

81.

Inviting

adj.

เป็นการเชื้อเชิญ, ที่ดึงดูดใจ

82.

Wishing

v.

ปรารถนา, ประสงค์, ต้องการ, หวัง

83.

Occasion

n.

โอกาส, จังหวะ, ฤกษ์, คราว, ชนวน

84.

Festive

adj.

เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง, รื่นเริง

85.

Season

n.

ฤดู, ฤดูกาล, เทศกาล, ระยะเวลา, ช่วงเวลา, หน้า

86.

Climate

n.

อากาศตามฤดูกาล, แนวโน้มทั่วไปของสังคม, ประเพณีนิยมที่เป็นอยู่

87.

Suitable

adj.

เหมาะสม, สมควร, เหมาะ, คู่ควรกับ

88.

Aboard

adv.

บนเรือ, บนเครื่องบิน, บนรถ

89.

Auction

n.

การเลหลัง, การประมูลของ, การขายทอดตลาด

90.

Celebration

v.

ฉลอง, ประกอบพิธี, สรรเสริญ

91.

According (to)

adj.

ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ

92.

Standard

n.

มาตรฐาน, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, อัตราเปรียบเทียบ

93.

Bunch

n.

ช่อ, พวง, เครือ, ก้อน

94.

Fragrant

adj.

หอม, มีกลิ่นหอม

95.

Delicate

adj.

ละเอียดอ่อน, ประณีต, แคล่วคล่อง, ยากที่จะจัดการ

96.

Quality

n.

คุณภาพ, ลักษณะ, ความดีเลิศ, คุณภาพสูง, การประสบความสำเร็จ

97.

Quite

adv.

ทีเดียว, โดยสมบูรณ์, ทั้งหมด, โดยแท้จริง, มากมาย

98.

Stems

n.

ลำต้น, ก้าน, สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก

99.

Different

adj.

แตกต่างกัน, ไม่เหมือนกัน, หลากหลาย, ผิดปกติ

100.

unique

adj.

(เกี่ยวกับ)ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะ, เรื่องพิเศษเฉพาะ

 

Vocabulary

Meaning in English

 

No.

vocabulary

Type of words

Meaning in English

1.

Abundance

n.

the property of a more than adequate quantity or supply

2.

Nobility

n.

a privileged class holding hereditary titles, the quality of elevation of mind and exaltation of character or ideals or conduct

3.

Scent

n.

a distinctive odor that is pleasant

4.

Varieties

n.

The quality or state of being various; intermixture or succession of different things; diversity

5.

Origin

n.

the place where something begins, where it springs into being, an event that is a beginning

6.

Turban

n.

a traditional Muslim headdress consisting of a long scarf wrapped around the head, a small round woman's hat

7.

Ancient

adj.

a very old person, a person who lived in ancient times

8.

Canvas

n.

a heavy, closely woven fabric (used for clothing or chairs or sails or tents), an oil painting on canvas fabric

9.

Represent

v.

take the place of or be parallel or equivalent to, be representative or typical for

10.

Symbol

n.

an arbitrary sign (written or printed) that has acquired a conventional significance, something visible that by association or convention represents something else that is invisible

11.

Emperor

n.

the male ruler of an empire, large richly colored butterfly

12.

Windmill

n.

a mill that is powered by the wind

13.

Visit

v.

go to see a place, as for entertainment, go to certain places as for sightseeing

14.

Edge

n.

the boundary of a surface, a line determining the limits of an area

15.

Demonstration

n.

a show or display, the act of presenting something to sight or view

16.

Announces

v.

make known, make an announcement,

17.

Express

v.

give expression to, serve as a means for expressing something, articulate; either verbally or with a cry, shout, or noise

18.

Hopeless

adj.

without hope because there seems to be no possibility of comfort or success

19.

Pestle

n.

machine consisting of a heavy bar that moves vertically for pounding or crushing ores, a heavy tool of stone or iron (usually with a flat base and a handle) that is used to grind and mix material (as grain or drugs or pigments) against a slab of stone

20.

Pollen

n.

the fine spores that contain male gametes and that are borne by an anther in a flowering plant

21.

Charm

n.

attractiveness that interests or pleases or stimulates, a verbal formula believed to have magical force, something believed to bring good luck

22.

Flower

n.

a plant cultivated for its blooms or blossoms

23.

Princess

n.

a female member of a royal family other than the queen (especially the daughter of a sovereign)

24.

Especially

adv.

to a distinctly greater extent or degree than is common, in a special manner

25.

Presented

adj.

the period of time that is happening now, a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking

26.

Resist

v.

elude, especially in a baffling way, stand up or offer resistance to somebody or something, express opposition through action or words

27.

Impress

v.

have an emotional or cognitive impact upon, impress positively, produce or try to produce a vivid impression of

28.

Bulb

n.

a modified bud consisting of a thickened globular underground stem serving as a reproductive structure

29.

Originate

v.

come into existence, take on form or shape

30.

Believe

v.

accept as true, take to be true, be confident about something, have a faith

31.

Case

n.

an occurrence of something, a special set of circumstances

32.

Dot

n.

a very small circular shape

33.

Pattern

n.

a perceptual structure, a customary way of operation or behavior

34.

Innocent

adj.

free from evil or guilt, free from sin, lacking intent or capacity to injure

35.

Sensitivity

n.

(physiology) responsiveness to external stimuli, sensitivity to emotional feelings

36.

Presentation

n.

the activity of formally presenting something, a show or display, the act of presenting a proposal

37.

Bouquet

n.

an arrangement of flowers that is usually given as a present, a pleasingly sweet olfactory property

38.

Occasion

n.

an event that occurs at a critical time, an opportunity to do something

39.

Import

n.

commodities (goods or services) bought from a foreign country, an imported person brought from a foreign country

40.

Weather

n.

the atmospheric conditions that comprise the state of the atmosphere in terms of temperature and wind and clouds and precipitation

41.

Cooler

n.

a refrigerator for cooling liquids, an iced drink especially white wine and fruit juice

42.

Sale

n.

the general activity of selling, an agreement (or contract) in which property is transferred from the seller (vendor) to the buyer (vendee) for a fixed price in money (paid or agreed to be paid by the buyer)

43.

Rank

n.

a row or line of people (especially soldiers or police) standing abreast of one another, relative status

44.

Project

n.

any piece of work that is undertaken or attempted, a planned undertaking

45.

Area

n.

a particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or culture or geography), a subject of study, a part of a structure having some specific characteristic or function

46.

Native

adj.

characteristic of or existing by virtue of geographic origin, as found in nature in the elemental form

47.

Highland

n.

elevated (e.g., mountainous) land

48.

Bloom

n.

the organic process of bearing flowers, reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts

49.

Astrological

adj.

relating to or concerned with astrology

50.

Aquarius

n.

(astrology) a person who is born while the sun is in Aquarius, a zodiacal constellation in the southern hemisphere

51.

Taurus

n.

(astrology) a person who is born while the sun is in Taurus, a zodiacal constellation in the northern hemisphere near Orion

52.

Independent

adj.

free from external control and constraint, (of political bodies) not controlled by outside forces

53.

Enjoy

v.

derive or receive pleasure from, get enjoyment from, have benefit from, get pleasure from

54.

Happy

adj.

enjoying or showing or marked by joy or pleasure, well expressed and to the point

55.

Laughter

n.

the sound of laughing, the activity of laughing; the manifestation of joy or mirth or scorn

56.

Zodiac

n.

a belt-shaped region in the heavens on either side to the ecliptic, (astrology) a circular diagram representing the 12 zodiacal constellations and showing their signs

57.

Hiding

n.

the activity of keeping something secret, the state of being hidden

58.

Seductive

adj.

tending to entice into a desired action or state

59.

Grandeur

n.

the quality of being magnificent or splendid or grand, the quality of elevation of mind and exaltation of character or ideals or conduct

60.

Thick

adj.

not thin; of a specific thickness or of relatively great extent from one surface to the opposite usually in the smallest of the three solid dimensions, relatively dense in consistency, hard to pass through because of dense growth

61.

Layer

n.

single thickness of usually some homogeneous substance, a relatively thin sheet like expanse or region lying over or under another, thin structure composed of a single thickness of cells

62.

Mysterious

adj.

of an obscure nature, having an import not apparent to the senses nor obvious to the intelligence, beyond ordinary understanding

63.

Attraction

n.

the force by which one object attracts another, a characteristic that provides pleasure and attracts

64.

Commercial

adj.

connected with or engaged in or sponsored by or used in commerce or commercial enterprises, of or relating to commercialism

65.

Trade

n.

the commercial exchange (buying and selling on domestic or international markets) of goods and services, the business given to a commercial establishment by its customers

66.

Auction

n.

the public sale of something to the highest bidder

67.

Nearly

adv.

(of actions or states) slightly short of or not quite accomplished, in a close manner

68.

Include

v.

have as a part, be made up out of, consider as part of something, add as part of something else

69.

Admiration

n.

a feeling of delighted approval and liking, the feeling aroused by something strange and surprising, a favorable judgment

70.

Record

n.

anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events, the number of wins versus losses and ties a team has had

71.

History

n.

the aggregate of past events, the discipline that records and interprets past events involving human beings, a body of knowledge

72.

Conflict

n.

an open clash between two opposing groups (or individuals), a disagreement or argument about something important

73.

Enhance

v.

make better or more attractive, increase

74.

Aura

n.

a sensation (as of a cold breeze or bright light) that precedes the onset of certain disorders such as a migraine attack or epileptic seizure, an indication of radiant light drawn around the head of a saint, a distinctive but intangible quality surrounding a person or thing

75.

Prominent

adj.

having a quality that thrusts itself into attention, conspicuous in position or importance

76.

Graceful

adj.

characterized by beauty of movement, style, form, or execution, suggesting taste, ease, and wealth

77.

Beautiful

adj.

delighting the senses or exciting intellectual or emotional admiration, (of weather) highly enjoyable

78.

Indulgence

n.

an inability to resist the gratification of whims and desires, a disposition to yield to the wishes of someone, the act of indulging or gratifying a desire

79.

Widely

adv.

to a great degree, to or over a great extent or range, far, so as to leave much space or distance between

80

Decade

n.

a period of 10 years, the cardinal number that is the sum of nine and one, the base of the decimal system

81.

Inviting

adj.

attractive and tempting

82.

Wishing

v.

a specific feeling of desire

83.

Occasion

n.

an event that occurs at a critical time, a vaguely specified social event, reason, an opportunity to do something

84.

Festive

adj.

offering fun and gaiety

85.

Season

n.

a period of the year marked by special events or activities in some field, one of the natural periods into which the year is divided by the equinoxes and solstices or atmospheric conditions, a recurrent time marked by major holidays

86.

Climate

n.

the weather in some location averaged over some long period of time, the prevailing psychological state

87.

Suitable

adj.

meant or adapted for an occasion or use, worthy of being chosen especially as a spouse

88.

Aboard

adv.

on a ship, train, plane or other vehicle, on first or second or third base, side by side

89.

Auction

n.

a variety of bridge in which tricks made in excess of the contract are scored toward game; now generally superseded by contract bridge, the public sale of something to the highest bidder

90.

Celebration

v.

a joyful occasion for special festivities to mark some happy event, any joyous diversion

91.

According (to)

adj.

(followed by `to') in agreement with or accordant with, (followed by `to') as reported or stated by

92.

Standard

n.

a basis for comparison, a reference point against which other things can be evaluated, the ideal in terms of which something can be judged, the value behind the money in a monetary system

93.

Bunch

n.

a grouping of a number of similar things, an informal body of friends, any collection in its entirety

94.

Fragrant

adj.

pleasant-smelling

95.

Delicate

adj.

exquisitely fine and subtle and pleasing, susceptible to injury, easily broken or damaged or destroyed, difficult to handle

96.

Quality

n.

an essential and distinguishing attribute of something or someone, a degree or grade of excellence or worth, a characteristic property that defines the apparent individual nature of something, high social status

97.

Quite

adv.

to a degree (not used with a negative), to the greatest extent, completely

98.

Stems

n.

a slender or elongated structure that supports a plant or fungus or a plant part or plant organ, cylinder forming a long narrow part of something

99.

Different

adj.

unlike in nature or quality or form or degree, distinctly separate from the first, differing from all others, distinct or separate

100.

unique

adj.

radically distinctive and without equal, the single one of its kind, highly unusual or rare but not the single instance

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น